អត្ថន័យ ២៣ តុលា
 

-----------

វីដេអូឯកសារឆ្នាំ២០២១៖ សុន្ទរកថា ឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន ស្តីពីកិច្ច ព្រម ព្រៀង សន្តិភាព ទីក្រុងប៉ារីស (ប្រវត្តិនៃការចរចានិងសមិទ្ធិផល)

 

-------------


   

 ------------


   

 ------------    


 -----------

 

------------------

- រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 

- សេចក្តីប្រកាសរួម រវាងសម្តេច នរោត្តម សីហនុ និងឯកឧត្តម ហ៊ុន សែន (ប៉េកាំង ថ្ងៃី១៧ កក្កដា ១៩៩១) >>> https://www.khmerunity.org/2021/11/blog-post_32.html

No comments:

Post a Comment